Information om behandling av personuppgifter

GDPR, eller dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. 

Den här informationen syftar till att förklara hur Northern sky hanterar dina personuppgifter och detta inkluderar även informationen i våra formulär. Om du har några frågor kring vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till info@northernsky.se.

Personuppgiftsansvarig

Northern Sky esportsförening är ansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med kontakterna mellan dig och oss. Kontaktuppgifter till Northern Sky esportsförening är följande.

Storgatan 46
352 36 Växjö

info@northernsky.se

Dataskyddsombud

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att den personuppgiftsansvariga följer dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet ska bl.a. vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen samt samarbeta med Datainspektionen. Vårt dataskyddsombud:

Föreningens Styrelseledamöter

Storgatan 46
352 36 Växjö

info@northernsky.se

Ändamål och rättslig grund för behandling 

 

 

Northern Sky esportsförening använder de uppgifter du lämnar till oss för att verksamheten ska kunna ge dig bästa upplevelsen hos oss. De används också för att kunna säkerställa att vi har alla uppgifter till målsman ifall de skulle behöva kontaktas. Uppgifterna uppdateras löpande i  vårt system. 

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker. Du har även rätt att få dina personuppgifter rättade, att få uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen av uppgifter i vissa fall begränsas, samt att i vissa fall invända mot behandling.

Lagringstid

Northern Sky esportsförening kommer att radera dina personuppgifter i enlighet med lagen för GDPR, dvs tidigast tio år efter den senast gjorda anteckningen.

Rätten att lämna klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande verksamhetens behandling av dina personuppgifter.

Men lämna gärna feedback direkt till oss.

Uppgiftsskyldighet enligt lag

I särskilda fall kan Northern Sky ha skyldighet enligt lag att lämna ut uppgifter. En sådan uppgiftsskyldighet gäller enligt reglerna i:

 

  • Socialtjänstlagen, om ett barn far illa
  • Socialförsäkringsbalken, när det gäller uppgifter som behövs för beslut i socialförsäkringsärende.